Mediation
Conflicten
Wanneer
Wat is mediation
Mediation nodig?
Wat is mediation

Mediation is een onpartijdige en oplossingsgerichte aanpak bij conflicten die aandacht heeft voor de menselijke en zakelijke belangen. Mediation is een proces waarbij de partijen op vrijwillige basis met de hulp van een onafhankelijke mediator worden ondersteund in het vinden van oplossingen voor hun geschilpunten. De met mediation bereikte resultaten leiden in Nederland tot een steeds grotere vraag naar deze methode van professionele conflictbemiddeling. Uit de media blijkt een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. Daarnaast moedigen ook rechters strijdende partijen aan hun conflict op te lossen met behulp van een mediator.

Belangrijke aspecten

Vrijwilligheid
De basisvoorwaarde voor het slagen van een mediation ligt in de vrijwilligheid van beide partijen om mee te werken. Beide partijen moeten accepteren dat er een conflict is en moeten zich in willen zetten om tot een oplossing te komen. Wanneer de mediation-procedure eenmaal is gestart behouden de partijen het recht om de mediation op elk moment te beëindigen.

Inspanningsverplichting en samenwerking
De gesprekken worden in principe met beide partijen gelijktijdig gevoerd. De partijen verplichten zich vooraf, tegenover elkaar en tegenover de bemiddelaar, om zich in te spannen voor het zoeken naar oplossingen. Dit betekent dat zij bereid moeten zijn naar elkaars argumenten te luisteren, elkaar uit te laten spreken en dat partijen zich zullen inzetten voor de gezamenlijk bereikte afspraken. Tijdens de mediation-procedure worden oplossingen met name gezocht vanuit gemeenschappelijke belangen.

Zelfbeschikking
De partijen onderhandelen zelf. Partijen laten de beslissing over het geschil dus niet aan een derde over. Zij bepalen zelf de uitkomst van de bemiddeling. De mediator is de begeleidende en soms een sturende factor.

Vertrouwelijkheid
De partijen en de mediator verbinden zich vooraf tot geheimhouding over alles wat tijdens de mediation-procedure ter sprake komt. Daardoor kunnen partijen vrijuit met elkaar van gedachten wisselen. Mediation voltrekt zich, in tegenstelling tot juridische procedures, niet publiekelijk, maar juist in de privésfeer. Mocht het noodzakelijk zijn om derden bij de mediation te betrekken (bv. vanwege juridische of financiële deskundigheid) dan is ook deze persoon gebonden aan dezelfde regels van vertrouwelijkheid.

Kamstra-Mediation (c) 2019- Alle rechten voorbehouden.